slide

.

...

slide

...

...

slide

..

...


Hitit Ailesinin Yeni Üyesi Öğrenci Arkadaşlar!

 

Günümüzde insanlık hem bireysel hem de toplumsal yaşamda yoğun biçimde 

bilgi çağı sorunlarını yaşamaktadır. Kadim zamanlarda bilgiye ulaşmak, onu 

anlamak ve kullanmak oldukça zor ve ancak imtiyazlı seçkinlere ait bir ayrıcalık-

tı. Bugün bilgiye ulaşmak o kadar kolaylaşmıştır ki, bu kolaylığın kendisi bir sor-

un olmaya başlamıştır. Devasa miktarda bilgiye bir anda ulaşmak mümkündür

ancak onu hazmetmek ve değerlendirmek gereken süreç çok  ama çok kısıtlıdır.

Bu durum beraberinde bilgi kirliliği ve kitlesel manipülasyon sorunlarını 

getirmektedir.

 

Küreselleşme uzak kıtalardaki ülkeleri bile bir anda komşu haline getirmiştir. 

Dünyadaki olaylar kadar yaşam biçimleri, kültürler, inançlar da hızlı biçimde

dolaşıma sunulmuştur. Bu süreçte toplumlar, kendisini ve dünyayı tanıyan, 

yorumlayan ve başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilen iyi yetişmiş insanlara

ihtiyaç duymaktadırlar. Bu açığını kapatan toplumlar, sağlıklı ve güçlü bir 

sosyal yapı inşa ederek geleceğe olan yürüyüşlerini sürdürmektedirler.

 

Bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi kullanmak, yoğun akademik ve entelektüel 

çabaları gerektirmektedir. Üniversiteler kuruluşları gereği evrensel boyutta

bilgi üreten ve toplumla paylaşan kurumlardır. Sistematik düşünme sanatının

yanında akademik görgü ve etik ilkelerin de öğrenildiği, paylaşıldığı ve 

içselleştirildiği ortamlar sunan üniversitelerin bir görevi de akademisyen 

yetiştirmektir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü şu an 8 Anabilim Dalında açılan programlarla 

lisansüstü öğretimine devam etmektedir.  Bu programlardan 8’i yüksek lisans, 

5’i ise doktora düzeyinde öğretim yapmaktadır. Ayrıca tezsiz yüksek lisans 

açma girişimleri kapsamında üç program için başvuruda bulunulmuştur.

 

Üniversitemizin üstlendiği genel misyon doğrultusunda lisansüstü program-

larında yetkinlik esaslarını hâkim kılmaya, evrensel değerde bilgi üreten bilim-

sel faaliyetler geliştirmeye; ülkemizin ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni 

programlar açmaya; öğrencilerini küresel düzeyde ihtiyaç duyacakları bilgi 

ve yetenekle donatmaya ve çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanma-

larını sağlamaya çalışmaktayız.

 

Enstitümüz bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretim hizmetlerini, bilim-

sel araştırma ve uygulama faaliyetlerini “yalnızca öğreten değil, öğrenen bir

yapı içerisinde” mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürme kararlığındadır.

 

Hitit Üniversitesi’nin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda paydaşlarının

gereksinmelerini yakından takip eden, akademik ve idari personelin kendi 

hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği, eleştirileri ciddiye almak, 

kendini sürekli yenilemek, yalnızca öğreten değil, aynı zamanda öğrenen bir 

yapı oluşturmak ve Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü ülkemizin 

öncü lisansüstü eğitim kurumlarından biri yapmak temel hedefimizdir.

 

Tüm bu sayılan hedeflere elbirliğiyle ulaşacağımıza inanıyor, hepinize 

başarılar diliyorum.

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü